publikované dňa 19.10.2018

Majú zamestnanci povinnosť pracovať dňa 30.10.2018 a v iný štátny sviatok?

 • práca vo sviatok
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 • dobrovoľnosť práce vo sviatok
 • nariadenie práce vo sviatok

Pre mnohých zamestnávateľov  je bežné, že vo svojej prevádzke potrebujú zabezpečiť prácu vo sviatok. Keďže na Slovensku máme 15 sviatkov a tento rok pribudol aj nový, jednorazový sviatok, ktorý pripadol na deň 30.10.2018, v  tomto príspevku si priblížime, ako to vlastne s prácou vo sviatok je. Špeciálne sa pozrieme aj na mimoriadny sviatok 30.10.2018.

Právna úprava zakotvená v Zákonníku práce vychádza z toho, že počas sviatkov zamestnávateľ nemôže požadovať od zamestnanca prácu tak, ako počas bežných pracovných dní. Zamestnávateľ má teda dve možnosti. Buď sa so zamestnancom na výkone prác počas sviatku dohodne alebo zamestnancovi výkon prác nariadi, avšak za splnenia zákonných podmienok. Tie sú nasledovné:

Prácu vo sviatok je možné nariadiť len výnimočne.

Okrem  prác v nepretržitej prevádzke a prác potrebných pri strážení objektov zamestnávateľa, je zamestnancovi možné nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré nie je možné vykonať v bežný pracovný deň:

 • naliehavé opravárske práce,
 • nakladacie a vykladacie práce,
 • inventúrne a uzávierkové práce,
 • práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
 • práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,
 • práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,
 • kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,
 • naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že je podstatný rozdiel v tom, či svojím zamestnancom prácu vo sviatok nariadite alebo sa s nimi na nej dohodnete. Čo sa týka dohody, zákon nejako osobitne nešpecifikuje jej náležitosti, avšak odporúčame, aby bola urobená písomne a spôsobom, z ktorého bude nepochybné, že zamestnanec bol ochotný v konkrétny sviatok pracovať.

Osobitne upozorňujeme na práce spočívajúce v predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi a súvisiace činnosti. Tieto práce nie je možné zamestnancovi nariadiť a ani s ním dohodnúť v tieto dni: 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra. Deň 30.10.2018 medzi tieto dni nepatrí, čo znamená, že v tento deň je možné zamestnancom prácu nariadiť a rovnako sa s nimi na práci dohodnúť.

Za prácu vo sviatok patrí zamestnancom osobitné mzdové zvýhodnenie. Aktuálnu výšku náhrady mzdy za prácu vo sviatok si môžete pozrieť v tomto príspevku. Len pripomíname, že mzdové zvýhodnenie predstavuje minimálnu výšku, avšak zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na vyššom mzdovom zvýhodnení.

Z uvedeného teda vyplýva, že zamestnávateľ, ktorého predmetom činnosti je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi, môže počas sviatku, ktorý pripadol na deň 30.10.2018, využiť prácu svojich zamestnancov a to buď na základe toho, že sa s nimi na výkone práce dohodne alebo im prácu v tento sviatok nariadi a to za súčasného splnenia vyššie uvedených predpokladov.  

Vo všeobecnosti však platí, že zamestnávateľ nemôže automaticky využívať zamestnancov na prácu vo sviatok. Ak by to robil a neboli by splnené osobitné podmienky upravené v Zákonníku práce, mohol by sa vystaviť sankciám zo strany Inšpektorátu práce.

autor článku:

JUDr. Ivana Tajbošová

advokátka

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook