publikované dňa 20.02.2018

Novela
Zákonníka práce
účinná od 1.5.2018

  • odmeňovanie zamestnancov
  • zverejňovanie výšky mzdy v ponuke práce

Dňa 14.2.2018 bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, ktorá priniesla výrazné zmeny v oblasti odmeňovania zamestnancov a tým rozšírenia povinností zamestnávateľov. S účinnosťou odo dňa 1.5.2018 sa tak menia príplatky za prácu vo sviatok, v noci, v sobotu a v nedeľu a tiež sa zavádza možnosť zamestnávateľa vyplatiť tzv. 13. či 14. plat. Novela zároveň ruší možnosť zamestnávateľov využívať v ponukách práce formulku „odmena dohodou“. Jednotlivé zmeny si predstavíme bližšie.

Mzdové zvýhodnenie

Predmetom novelizácie mzdového zvýhodnenia je zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v noci a vo sviatok a zavedenie nového mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu. Nové sumy mzdového zvýhodnenia sa budú zavádzať postupne, v dvoch fázach a to od 1.5.2018 a od 1.5.2019.

S účinnosťou od 1.5.2018 novela zavádza vyššie mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok zo súčasných 50% priemerného zárobku na 100% priemerného zárobku.

Pri nočnej práci novela zvyšuje mzdové zvýhodnenie za každú hodinu nočnej práce zo súčasných 20% na 30% minimálnej hodinovej mzdy (s účinnosťou od 1.5.2019 to bude 40%). Zároveň novela rozlišuje rizikovú prácu, pri ktorej mzdové zvýhodnenie zodpovedá 35% minimálnej hodinovej mzdy (s účinnosťou od 1.5.2019 to bude 50%). Okrem toho novela reaguje aj na situácie, kedy si povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca. V takom prípade je možné mzdové zvýhodnenie poskytnúť v inej výške, avšak v zákonom stanovenej minimálnej výške.

Novela zároveň zavádza úplne nové mzdové zvýhodnenie za  prácu v sobotu a za prácu v nedeľu a to tak, že za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie vo výške 25% hodinovej minimálnej mzdy (s účinnosťou od 1.5.2019 to bude 50%) a za každú hodinu prácu v nedeľu zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie vo výške 50% hodinovej minimálnej mzdy (s účinnosťou od 1.5.2019 to bude 100%).

Obdobne, ako pri nočnej práci, aj pri práci v sobotu a v nedeľu novela osobitne reaguje na situácie, kedy samotná povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca vykonávala pravidelne ako práca v sobotu alebo práca v nedeľu. Aj tu platí, že zamestnávateľ môže poskytnúť nižšiu výšku mzdového zvýhodnenia, avšak za splnenia zákonom stanovených podmienok.

Pripomíname, že všetky vyššie uvedené mzdové zvýhodnenia predstavujú zákonom určenú minimálnu výšku.

Letné a vianočné odmeny

Novela zavádza možnosť zamestnávateľov vyplatiť zamestnancom tzv. 13. a 14. platy (ide o letné  a vianočné odmeny). Ich vyplatenie bude pre zamestnávateľov dobrovoľné. Letná odmena sa bude vyplácať v mesiaci jún za predpokladu, že zamestnanec u zamestnávateľa pôsobí aspoň 2 roky nepretržite. Vianočná odmena sa bude vyplácať v mesiaci december za predpokladu, že zamestnanec pôsobí u zamestnávateľa minimálne 4 roky nepretržite. Vyplatenie týchto odmien bude oslobodené od daní a odvodov za splnenia určitých podmienok. Medzi tie patrí napr. skutočnosť, že výška odmien musí byť minimálne vo výške priemerného zárobku zamestnanca a tiež skutočnosť, že úľavy možno uplatniť len do výšky 500 €.  Podmienkou vyplatenia vianočnej odmeny je vyplatenie letnej odmeny. V opačnom prípade bude vianočná odmena podliehať daňovému a odvodovému zaťaženiu.

Zverejňovanie výšky mzdy v ponuke práce

Ak ste doteraz boli zvyknutí na to, že v pracovnom inzeráte ste v časti „mzda“ uvádzali, že táto bude určená dohodou, od 1.5.2018 novela Zákonníka práce túto možnosť ruší. Po novom tak každý zamestnávateľ bude povinný určiť výšku základnej mzdy už vo svojej pracovnej ponuke. Následne, pri uzavretí pracovnej zmluvy s úspešných uchádzačom, nesmie zamestnávateľ dohodnúť základnú zložky mzdy v nižšej sume, ako bola uvedená v pracovnej ponuke.

V prípade porušenia uvedených zmien hrozia zamestnávateľom sankcie zo strany Inšpektorátu práce.

Na záver by sme Vám odporúčali oboznámiť sa s uvedenými zmenami čo najskôr, aby ste ich mohli zapracovať do svojich vnútorných procesov ešte pred účinnosťou novely Zákonníka práce, t.j. pred 1.5.2018.

 

autor článku:

JUDr. Ivana Tajbošová

advokátka

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook