publikované dňa 17.10.2018

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

  • príspevok zamestnávateľa
  • rekreácia zamestnanca
  • novela Zákonníka práce

Národná rada SR v súčasnosti rokuje o návrhu novely Zákonníka práce, ktorá má zaviesť príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca. O čo teda má ísť?

Novela je súčasťou opatrení slúžiacich na podporu domáceho cestovného ruchu prostredníctvom zavedenia nových nástrojov jeho financovania. Jedným z takýchto nástrojov má byť aj príspevok na rekreáciu. Podľa pôvodného návrhu novely mal príspevok poskytovať zamestnávateľ tomu zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 12 mesiacov, a ktorý má dohodnutý pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas. Na základe rokovaní medzi predkladateľmi návrhu a zástupcami zamestnávateľov boli schválené zmeny predkladanej novely. Tie vychádzajú z toho, že príspevok by sa mal vzťahovať len na tých zamestnancov, ktorí odpracujú viac ako 24 mesiacov a povinne ho budú musieť poskytnúť zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú 50 a viac zamestnancov.

Navrhovaná výška príspevku je 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur ročne. Oprávnenými výdavkami sú:

  • preukázané výdavky zamestnanca na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním a to najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
  • pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve prenocovania, stravovacie a iné služby súvisiace s dovolenkovým a rekreačným pobytom na území Slovenskej republiky.

Za oprávnené výdavky by sa mali považovať aj výdavky na manžela a deti, ktorí sa so zamestnancom zúčastnili rekreácie.

Príspevok sa bude poskytovať na žiadosť zamestnanca. Zamestnanec bude povinný preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov.

Zamestnávateľ môže príspevok na rekreáciu poskytnúť aj prostredníctvom rekreačného poukazu, za ktorého sprostredkovanie je výška poplatku maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu.

Vzhľadom na to, že návrh novely je v súčasnosti predmetom rokovaní a o jeho konečnej podobe bude rozhodovať Národná rada SR, vyššie uvedené navrhované zmeny nemusia byť konečné. O finálnej podobe novely Vás budeme informovať.

autor článku:

JUDr. Ivana Tajbošová

advokátka

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook