publikované dňa 25.01.2019

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu I. časť

  • príspevok zamestnávateľa
  • rekreácia zamestnanca
  • novela Zákonníka práce
  • povinnosť zamestnávateľa
  • rekreačný poukaz

Hoci od nadobudnutia účinnosti novely Zákonníka práce, ktorá zaviedla príspevok na rekreáciu uplynulo len pár týždňov, problémov s poskytovaním príspevku je viac, akoby sa dalo čakať. Touto cestou Vám prinášame základné informácie o poskytovaní príspevku a dvoch formách jeho poskytovania, pričom si priblížime aj niektoré problémové situácie, s ktorými sa mnoho zamestnávateľ skôr či neskôr stretne.

V prvom rade je potrebné si pripomenúť, že hoci je poskytnutie príspevku zákonnou povinnosťou zamestnávateľa, jeho vyplatenie je naviazané na žiadosť zamestnanca. Príspevok je povinný poskytnúť zamestnávateľ až vtedy, keď o tom zamestnanec požiada a to do 30 dní odo dňa ukončenia rekreácie (zamestnávateľ je povinný príspevok vyplatiť v najbližšom výplatnom termíne, ak sa so zamestnancom nedohodne inak). Zákonník práce v tejto súvislosti výslovne zakazuje znevýhodňovať zamestnancov, ktorí o príspevok požiadajú v porovnaní so zamestnancami, ktorí oň nepožiadajú. Príspevok sa týka len tých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 50 a viac zamestnancov. Nárok na príspevok nevzniká automaticky každému zamestnancovi, ale len zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, a ktorý má dohodnutý pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas. U zamestnanca s kratším pracovným časom sa suma príspevku pomerne zníži.

Výška príspevku predstavuje 55% oprávnených výdavkov, najviac však predstavuje sumu 275 eur ročne. Príspevok si zamestnanec nemusí „vyčerpať“ naraz, môže oň žiadať aj postupne, samozrejme v úhrne bude výška príspevku predstavovať sumu 275 €.

Tak, ako už bolo uvedené vyššie, vyplácanie príspevku je podmienené žiadosťou zamestnanca. Zrejme táto fáza bude v praxi pre zamestnanca a zamestnávateľa najkomplikovanejšia a to z nasledovných dôvodov.

Oprávnený výdavok zamestnanca

Zákon viaže vyplácanie príspevku na pokrytie tzv. oprávnených výdavkov zamestnanca a jeho manžela a dieťa. Za tie sa považujú:

  • preukázané výdavky zamestnanca na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním a to najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky; ak sa Váš zamestnanec zúčastní pobytu spojeného s jedným prenocovaním, nárok na príspevok mu nevzniká;
  • pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve prenocovania, stravovacie a iné služby súvisiace s dovolenkovým a rekreačným pobytom na území Slovenskej republiky; zákon je v súvislosti so stravovacími a inými službami nejednoznačný a v praxi vyvoláva mnoho otáznikov, podrobnosti uvádzame nižšie;
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; hoci je zákon účinný len pár dní, v praxi vznikajú rôzne nedorozumenia ohľadom toho, o aké prázdniny sa jedná, pričom sme sa stretli aj s názorom, že ide len o letné prázdniny. Nie je to pravda, príspevok sa vzťahuje na všetky druhy prázdnin, ktoré sú so školskou dochádzkou spojené.

Tak ako sme uviedli vyššie, v súčasnosti nie je úplne jasné, čo všetko zahŕňajú služby spojené s ubytovaním, vrátane stravovacích služieb a prečo je napríklad také stravovanie výslovne uvedené len v súvislosti s pobytovým balíčkom. Odpoveď na uvedené súvisí s preukazovaním oprávnených výdavkov zamestnanca.

Je v záujme zamestnanca, aby svoje výdavky preukázal, a aby následne zamestnávateľ mohol uznať, že sú oprávnené a sú skutočne výdavkami daného zamestnanca a nie napríklad jeho známeho. Zákonník práce v tejto súvislosti uvádza, že zamestnanec musí v súvislosti s rekreáciou zamestnávateľovi predložiť účtovné doklady, na ktorých bude označenie zamestnanca. Výdavky bude preto potrebné preukazovať faktúrami, na ktorých bude uvedené minimálne meno a priezvisko zamestnanca. Obyčajný doklad z registračnej pokladne na preukázanie výdavkov stačiť nebude, nakoľko ho nie je možné jednoznačne priradiť ku konkrétnemu zamestnancovi. Je preto predovšetkým na zamestnávateľoch, aké doklady budú uznávať, aby si následne poskytnutie príspevkov mohli uplatniť ako daňový výdavok. Zamestnávateľom každopádne odporúčame túto záležitosť konzultovať so svojím daňovým poradcom a zistiť, čo všetko bude považované za účtovný doklad preukazujúci rekreáciu zamestnanca.

V ďalšom pokračovaní na túto tému si povieme viac o tom, čo môže byť považované za oprávnený výdavok zamestnanca a tiež si sa bližšie pozrieme na druhý spôsob vyplácania príspevku a to rekreačný poukaz.

 

autor článku:

JUDr. Ivana Tajbošová

advokátka

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook