Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES bolo prijaté dňa 27. apríla 2016.

Advokátska kancelária Právny dom – advokáti, s.r.o. so sídlom Stoličková 4, 974 01 Banská Bystrica,  IČO: 36 857 793, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 14613/S (ďalej ako „Advokátska kancelária Právny dom - advokáti“ ) je prevádzkovateľom osobných údajov.

Advokátska kancelária Právny dom – advokáti spracúva Vaše osobné údaje, ktoré jej poskytnete. Osobné údaje získavame priamo od našich klientov ako aj z iných verejne dostupných zdrojov, ako napríklad z registrov vo forme výpisov alebo vyžiadaním od orgánov verejnej správy. Takéto získavanie osobných údajov sa spravuje zákonom č. 586/2013 o advokácii.

V Advokátskej kancelárii Právny dom –advokáti dochádza ku spracovaniu len tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre poskytovanie právnych služieb, pre plnenie práv a povinností zo vyplývajúcich zo zmlúv a pre ochranu oprávnených záujmov kancelárie ako aj klientov. Dbáme na to, aby sme osobné údaje spracúvali len v miere nevyhnutnej na kvalitné poskytnutie právnych služieb. 

Advokátska kancelária Právny dom – advokáti pri narábaní s Vašimi osobnými údajmi dodržiava zásady spracúvania osobných údajov, podľa ktorých musia byť osobné údaje:

 • spracované transparentne a v súlade so zákonom  - získané a použité na konkrétne účely,
 • správne a aktuálne,
 • bezpečne chránené takým spôsobom, aby nedošlo k ich zneužitiu neoprávnenou osobou.

Doba uchovávania osobných údajov sa líši vždy v závislosti od dôvodu ich spracúvania. Osobné údaje spracúvame len tak dlho, ako dlho trvá účel, na ktorý ich potrebujeme. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú.  V Advokátskej kancelárii Právny dom – advokáti spracúvame osobné údaje po dobu:

 • ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy,
 • počas ktorej trvá zmluvný, prípadne predzmluvný vzťah, ak sa osobné údaje spracúvajú v súvislosti s plnením zmluvy,
 • trvania záujmu našej kancelárie, ak sa na tento zámer vyžaduje spracovanie osobných údajov,
 • ktorá je uvedená v súhlase so spracovaní osobných údajov, ak súhlas takúto informáciu obsahuje.

Vy, ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia GDPR právo na prístup k Vašim osobným údajom, kedykoľvek môžete požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov, máte právo na prenos osobných údajov, právo obmedziť spracúvanie osobných údajov a tiež môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak ako dotknutá osoba chcete voči nám uplatniť ktorékoľvek z uvedených práv, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:

 • emailom na adresu: info@pravnydom.eu
 • telefonicky na +421 917 720 307
 • prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete tu
 • osobne v našej kancelárii Právny dom – advokáti, s.r.o., Stoličková 4, 974 01 Banská Bystrica

Advokátska kancelária Právny dom – advokáti je povinná poskytnúť Vám informácie a prijať opatrenia vyplývajúce z Vašej žiadosti. Advokátska kancelária Právny dom - advokáti považuje ochranu osobných údajov za jednu zo svojich priorít.