publikované dňa 20.07.2018

Novela katastrálneho zákona účinná od 01.09.2018

 

  • povinnosť účastníkov konania predkladať všetky dôležité listiny pre katastrálne konanie v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii
  • úprava náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania
  • zefektívnenie elektronizácie katastra nehnuteľností
  • chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti bude možné odstrániť len dodatkom k zmluve
  • cena nehnuteľností bude po novom zverejnená v katastri nehnuteľností

Dňa 19.6.2018 bola Národnou radou SR schválená novela zákona 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, ktorá zavádza kroky súvisiace s realizáciou projektu „Operačný program informatizácia spoločnosti – Elektronické služby katastra nehnuteľností“ a zohľadňuje aktuálne procesy v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností.

Cieľom vyššie spomenutého projektu je vybudovanie centrálneho informačného systému katastra nehnuteľností, ktorý vytvorí plnohodnotné poskytovanie elektronických služieb katastra pre širokú verejnosť, pre orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj poskytovanie informácií prostredníctvom elektronických služieb na informatívne, ale aj právne účely. Nová právna úprava taktiež zohľadňuje požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností a zároveň vytvára podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností a taktiež reaguje na pokrok v oblasti informačných technológií v súvislosti s verejnosťou katastrálneho operátu a poskytovaním údajov z katastra nehnuteľností, a to aj s prihliadnutím na ochranu osobných údajov. Okrem iného sa rozširuje okruh prípadov, kedy bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte.

Novela zákona zaviedla ustanovenia, na základe ktorých sú účastníci konania povinní predkladať všetky listiny dôležité pre konanie v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Uvedené ustanovenie sa vzťahujú len na tie listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie.

Nová právna úprava zavádza ako predmet evidencie katastra aj údaj o cene nehnuteľnosti. Podľa doterajšej právne úpravy sa v katastri evidovala iba cena poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Potreby Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu Slovenskej republiky alebo Ministerstva financií Slovenskej republiky ako aj aplikačná prax si vyžiadali evidenciu cien všetkých nehnuteľností, ktoré sa evidujú v katastri.

Ďalej sa predmetnou novelou zakotvuje povinnosť označiť v návrhu na vklad všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a podliehajú vkladu (napríklad ak predkladáte na zápis do katastra nehnuteľností kúpnu zmluvu, ktorej obsahom je aj zriadenie vecného bremena, bude potrebné v návrhu na vklad označiť oba právne úkony – kúpnu zmluvu, aj zmluvu o zriadení vecného bremena).  Jedná sa o zosúladenie návrhu s predloženou zmluvou. V doterajšej právnej úprave takéto ustanovenie absentovalo, čo spôsobovalo nejasnosti a rôzny výklad, vo väčšine prípadov zbytočné prerušenie konania, ak napríklad návrh obsahoval len jeden právny úkon a obsahom predloženej zmluvy boli dva právne úkony. Podľa nového znenia, vkladu podliehajú všetky právne úkony, ktoré sú uvedené v zmluve.

Po nadobudnutí účinnosti novely zákona bude možné chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v zmluve po podaní návrhu na vklad odstrániť len formou dodatkov k zmluve. Táto právna úprava je inšpirovaná aj tou skutočnosťou, že v prípade zmluvy, ktorá bola vyhotovená v elektronickej podobe, je možné vykonať v nej opravy len formou dodatku.

Ďalej bude možné doplniť údaje katastra aj automatizovaným spôsobom na základe údajov z iných referenčných registrov (napr. register adries, register fyzických osôb a podobne). Automatizované preberanie údajov by malo zabezpečiť súlad údajov v rámci rôznych registrov a odstrániť zbytočnú byrokraciu. Tento spôsob doplnenia údajov občanov odbremení napríklad tak, že nebudú musieť navštíviť osobne okresný úrad a žiadať o zmenu svojich identifikačných údajov.

Pre zrýchlenie registrácie majetku sa novelou zaviedla skrátená lehota na vykonanie záznamu pre tie prípady, v ktorých bude návrh na vykonanie záznamu podaný prostredníctvom elektronického formulára. Ak bol návrh na vykonanie záznamu podaný prostredníctvom elektronického formulára, okresný úrad vykoná záznam do 30 dní od doručenia návrhu na vykonanie záznamu.

Zákon ďalej nanovo vytvára pojem „iná oprávnená osoba“. V doterajšom znení zákona bol tento pojem uvedený iba ako legislatívna skratka, ktorá dostatočne nevymedzovala osoby, ktoré boli v skutočnosti oprávnenými osobami. Pojem iná oprávnená osoba bol touto novelou rozšírený o Slovenský pozemkový fond a Štátne lesy ako správcov majetku neznámych osôb po konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

Právna úprava verejnosti katastrálneho operátu a poskytovania údajov z katastra neprešla takmer žiadnou novelizáciou od roku 1995. Vzhľadom na pokrok v oblasti informačných technológií, ktoré umožňujú spracovanie údajov, ako aj na zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov a právnych aktov Európskej únie, bolo potrebné dôkladne prepracovať ustanovenia upravujúce verejnosť katastrálneho operátu a poskytovanie údajov z katastra.

Záverom dopĺňame, že novela katastrálneho zákona nadobudne účinnosť dňa 01. septembra 2018.

autor článku:

Mgr. Veronika Plavcová

advokátsky koncipient

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook