publikované dňa 12.11.2018

Prehľad legislatívnych
zmien za mesiac
október 2018

SCHVÁLENÉ PREDPISY

Národnou radou SR boli v mesiaci október 2018 schválené nasledovné právne predpisy:

 

Novela zákona o odpadoch

NR SR schválila ďalšiu novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zavádza najmä nasledovné:

 • zavádzajú sa ciele zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov z neobalových výrobkov v obciach aj mestách na Slovensku)
 • upravuje sa postup orgánov štátnej správy v prípade nezákonne umiestneného odpadu (orgán štátnej správy určí osobu povinnú zneškodniť nezákonne umiestnený odpad)
 • zrušenie povinnosti mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene (v prípade, že jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton)
 • umožní sa uzavretie tých skládok odpadov alebo ich častí, kde prekážkou pre uskutočnenie stavby uzavretia skládky odpadov bolo preukazovanie práva k pozemku

Novela nadobúda účinnosť 01.01.2019.

Bližšie informácie k predmetnej novele nájdete tu

 

Novela Zákonníka práce

Predmetom novely je:

 • zavedenie príspevku na rekreáciu (Rekreačný poukaz), ktorý sa má povinne týkať zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 50 a viac zamestnancov (pre zamestnávateľov s menším počtom zamestnancov je dobrovoľný)
 • zamestnanec musí mať pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas v trvaní min. 24 mesiacov
 • príspevok predstavuje výšku 55% oprávnených nákladov, pričom maximálne výška príspevku je 275€
 • obmedzená platnosť príspevku do konca príslušného kalendárneho roka
 • príspevok je zaradený do kategórie príjmov, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti
 • príspevok je zaradený do daňových výdavkov

Novela mala pôvodne nadobudnúť účinnosť 01.01.2019, avšak prezident novelu vetoval, preto sa novelou bude opätovne zaoberať Národná rada SR.

Bližšie informácie nájdete tu

 

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Podstatným predmetom novely je predovšetkým:

 • povinnosť spoločností zapisovať do neverejnej časti Obchodného registra Slovenskej republiky svojho konečného užívateľa výhod
 • novela sa týka aj všetkých novozakladaných spoločností (tie musia svojho konečného užívateľa výhod zapísať už pri prvozápise do obchodného registra)
 • zapísané spoločnosti majú na zápis svojho konečného užívateľ výhod prechodné obdobie do 31.12.2019

Novela nadobudla účinnosť 01.11.2018.

Bližšie informácie nájdete tu

 

DÁVAME DO POZORNOSTI

Zákonník práce

Národnej rade SR boli na schválenie predložené návrhy novely Zákonníka práce s cieľom:

 • dosiahnuť, aby 24. december bol štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja počas celého dňa
 • vypustiť možnosť, že dňa 24. decembra môže zamestnávateľ prikázať prácu zamestnancovi do 12.00 hodiny v oblasti obchodu a služieb

Bližšie informácie nájdete tu

 

Opatrenia na zjednodušenie zamestnávania cudzincov

Nedostatok pracovných síl na Slovensku majú vyriešiť nové opatrenia a zmeny riadeného dovozu pracovnej sily. Čo sa má dosiahnuť:

 • skrátenie niektorých procesov pri zamestnávaní cudzincov
 • neuprednostnenie cudzincov na úkor slovenských zamestnancov
 • rovnaké podmienky pre cudzincov pracujúcich na Slovensku, ako aj pre občanov SR
 • zoznam nedostatkových profesií bude aktualizovaný nielen raz za rok, ale každý kvartál

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook