publikované dňa 16.04.2018

Prehľad legislatívnych
zmien za mesiac
marec 2018

SCHVÁLENÉ PREDPISY

Národnou radou SR boli v mesiaci marec 2018 schválené nasledovné právne predpisy.

Novela zákona o verejnom obstarávaní

 • novela reaguje na novú právnu úpravu sociálnych podnikov
 • novela upravuje podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa, ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik, fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo ktoré sú dodávané chránenou dielňou, alebo v rámci programov chránených pracovných miest
 • novela zavádza povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktorý v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou) najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky, ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk
 • novela ďalej upravuje tzv. vyhradené zákazky.

Novela nadobúda účinnosť dňa 1.5.2018, niektoré časti nadobudnú účinnosť dňa 1.1.2020

Celé znenie novely nájdete tu

 

NADOBUDLI ÚČINNOSŤ

Dňa 15.3.2018 nadobudla účinnosť novela zákona o legalizácií príjmov z trestnej činnosti

 • zákon o legalizácií príjmov z trestnej činnosti obsahuje výpočet tzv. povinných osôb, ktoré majú zvýšenú starostlivosť voči svojim klientom
 • povinné osoby sú okrem iného povinné mať vypracovaný Program vlastnej činnosti zameraný proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
 • novela zákona rozširuje okruh povinných osôb tak, že okrem iného sa za povinnú osobu bude považovať aj osoba, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 € bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené
 • povinné osoby tak po novele budú musieť overovať konečného užívateľa výhod klienta a zabezpečiť prijatie opatrení na overenie jeho identifikácie, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta
 • povinné osoby budú po novom povinné Program vlastnej činnosti aktualizovať, pričom schváliť program bude povinný štatutár a to do 15.5.2018
 • v nadväznosti na úpravu legalizácie príjmov z trestnej činnosti bola schválená novela zákona o obchodnom registri, podľa ktorej každá právnická osoba, ktorá je alebo bude zapísaná do Obchodného registra do 31. októbra 2018, bude mať povinnosť podať do Obchodného registra návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod. Uvedenú povinnosť bude potrebné splniť v prechodnom období najneskôr do 31. decembra 2019.

Celé znenie novely nájdete tu

Dňa 1.3.2018 nadobudla účinnosť novela Vodného zákona

Novelou zákona sa zavádzajú zmeny v niekoľkých oblastiach, najmä sa rieši:

 • určenie podmienok a spôsobu vypúšťania banských vôd do podzemných a povrchových vôd
 • doba platnosti povolenia na osobitné využívanie vôd orgánom štátnej vodnej správy
 • povinnosti ohľadom zneškodňovania odpadových vôd v akumulovaných žumpách
 • postup vo vodoprávnych konaniach
 • novela ďalej zavádza nové skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov.

Novela zákona sa venuje aj úprave povinností vlastníkov nehnuteľností, ktorí dočasne akumulujú odpadové vody v žumpách, ukladá im povinnosť zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a predkladať doklady o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp v súlade s vodným zákonom na požiadanie obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

Celé znenie novely nájdete tu

 

PRIPRAVUJE SA

V súčasnosti sú v legislatívnom procese viaceré návrhy zákonov. Touto cestou Vám prinášame prehľad tých najpodstatnejších.

Novela zákona o katastri nehnuteľností

Národnej rade SR bola na rokovanie predložená novela zákona o katastri nehnuteľností. Predmetom novely má byť najmä:

 • zníženie správneho poplatku o 50 % v prípade podania návrhu na začatie konania o návrhu na vklad v elektronickej podobe
 • povinnosť účastníkov konania predkladať všetky dôležité listiny pre katastrálne konanie v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

Účinnosť novely sa navrhuje na 1.septembra 2018

Celé znenie novely nájdete tu

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie predstavil zámer tzv. Veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorej cieľom je zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania. Novela napríklad navrhuje:

 • vypustiť dvojobálkový systém predkladania ponúk
 • nahradenie jednotného európskeho dokumentu jednoduchým čestným vyhlásením
 • zrušenie povinnosti predkladať k námietkam prílohy a pod.

Bližšie informácie o novele nájdete tu

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook