publikované dňa 14.03.2018

Prehľad legislatívnych zmien
za mesiac február 2018

 

SCHVÁLENÉ PREDPISY

Národnou radou SR boli v mesiaci február 2018 schválené nasledovné právne predpisy.

 

Novela zákona o legalizácií príjmov z trestnej činnosti

 • zákon o legalizácií príjmov z trestnej činnosti obsahuje výpočet tzv. povinných osôb, ktoré majú zvýšenú starostlivosť voči svojim klientom
 • povinné osoby sú okrem iného povinné mať vypracovaný Program vlastnej činnosti zameraný proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
 • novela zákona rozširuje okruh povinných osôb tak, že okrem iného sa za povinnú osobu bude považovať aj osoba, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 € bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené
 • povinné osoby tak po novele budú musieť overovať konečného užívateľa výhod klienta a zabezpečiť prijatie opatrení na overenie jeho identifikácie, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta
 • povinné osoby budú po novom povinné Program vlastnej činnosti aktualizovať, pričom schváliť program bude povinný štatutár

Novela nadobúda účinnosť 15. marca 2018

Celé znenie novely nájdete tu

 

Vodný zákon

Novelou zákona sa zavádzajú zmeny v niekoľkých oblastiach, najmä sa rieši:

 • určenie podmienok a spôsobu vypúšťania banských vôd do podzemných a povrchových vôd
 • doba platnosti povolenia na osobitné využívanie vôd orgánom štátnej vodnej správy
 • povinnosti ohľadom zneškodňovania odpadových vôd v akumulovaných žumpách
 • postup vo vodoprávnych konaniach
 • novela ďalej zavádza nové skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov.

Novela zákona sa venuje aj úprave povinností vlastníkov nehnuteľností, ktorí dočasne akumulujú odpadové vody v žumpách, ukladá im povinnosť zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a predkladať doklady o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp v súlade s vodným zákonom na požiadanie obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

Novela nadobúda účinnosť 15.marca 2018

Celé znenie novely nájdete tu

 

PRIPRAVUJE SA

V súčasnosti sú v legislatívnom procese viaceré návrhy zákonov. Touto cestou Vám prinášame prehľad tých najpodstatnejších.

Zmeny v BOZP a pracovnej zdravotnej službe

 • novela, ktorá je predmetom rokovania Národnej rady SR, opätovne navrhuje zrušenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov I. a II. kategórie
 • predkladatelia novely argumentujú tým, že v súčasnosti je pracovná zdravotná služba len akousi nadstavbou vo vzťahu k BOZP a k preventívnym lekárskym prehliadkam, na ktoré majú občania Slovenskej republiky nárok

Účinnosť novely sa navrhuje na 1. júna 2018

Celé znenie novely nájdete tu

 

Novela zákona o katastri nehnuteľností

Vláda SR v súčasnosti rokuje o novele zákona o katastri nehnuteľností. Predmetom novely má byť najmä:

 • zníženie správneho poplatku o 50 % v prípade podania návrhu na začatie konania o návrhu na vklad v elektronickej podobe
 • povinnosť účastníkov konania predkladať všetky dôležité listiny pre katastrálne konanie v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii

Účinnosť novely sa navrhuje na 1.septembra 2018

Celé znenie novely nájdete tu

 

No a ako je to teda na Slovensku? Podľa aktuálneho Zákonníka práce  platí: „Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania“.

Z uvedeného teda vyplýva, že zamestnávateľ nie je oprávnený kontrolovať zamestnancov bez existencie vážneho dôvodu a bez toho, aby na to zamestnancov vopred upozornil. Len pre úplnosť uvádzame, že samotným monitorovaním sa rozumie nielen využívanie kamerových systémov na pracovisku, ale napríklad aj využívanie GPS v služobných motorových vozidlách.

V prípade, ak je právo zamestnanca na súkromie narušené, zamestnanec je oprávnený podať zamestnávateľovi sťažnosť. Zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

Porušenie povinností zamestnávateľa môže byť tiež sankcionované zo strany Inšpektorátu práce. Vzhľadom na to, že ochrana súkromia zamestnanca úzko súvisí aj s ochranou osobných údajov zamestnancov, porušením zásad spracúvania osobných údajov sa zamestnávateľ vystavuje riziku uloženia sankcií aj zo strany Úradu na ochranu osobných údajov.

Aj keď rozhodnutie súdu nie je priamo záväzné, bude zaujímavé sledovať, či v budúcnosti ovplyvní vývoj slovenskej legislatívy v oblasti monitorovania zamestnancov.

V nadväznosti na uvedené Vám preto odporúčame mať správne nastavený kontrolný mechanizmus, aby ste predišli zbytočným problémom.

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook