publikované dňa 10.12.2018

Prehľad legislatívnych
zmien za mesiac
november 2018

SCHVÁLENÉ PREDPISY

Národnou radou SR boli v mesiaci november 2018 schválené nasledovné právne predpisy:

 

Novela Zákonníka práce

Predmetom novely je zavedenie príspevku na rekreáciu:

 • príspevok na rekreáciu (Rekreačný poukaz) sa má povinne týkať zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 50 a viac zamestnancov (pre zamestnávateľov s menším počtom zamestnancov je dobrovoľný),
 • zamestnanec musí mať pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas v trvaní min. 24 mesiacov,
 • príspevok predstavuje výšku 55% oprávnených nákladov, pričom maximálne výška príspevku je 275€,
 • platnosť príspevku je obmedzená do konca príslušného kalendárneho roka,
 • príspevok je zaradený do kategórie príjmov, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti,
 • príspevok je zaradený do daňových výdavkov.

Po vetovaní zákona prezidentom bol tento opätovne schválený Národnou radou vo svojej pôvodnej podobe. Zákon nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

Novela zákona o službách zamestnanosti

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona týkajúci sa nedostatku pracovných síl na Slovensku. Cieľom novely zákona je prijatie legislatívnych opatrení vyplývajúcich zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, najmä zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania. Novela napríklad zaviedla:

 • skrátenie niektorých procesov pri zamestnávaní cudzincov, napr. skrátenie lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie, alebo tiež skrátenie lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier,
 • rovnaké podmienky pre cudzincov pracujúcich na Slovensku, ako aj pre občanov SR, napr. rozšírenie možností vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily,
 • zoznam nedostatkových profesií bude aktualizovaný nielen raz za rok, ale každý kvartál,
 • úprava podporných dokladov predkladaných k žiadostiam o zamestnanie, ide najmä o doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady týkajúce sa dočasného pridelenia,
 • zamestnávateľom pribudne nová povinnosť, majú povinne nahlasovať voľné pracovné miesta.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

Novela Občianskeho zákonníka

Národná rada SR schválila novelu Občianskeho zákonníka, ktorou sa zavádza najmä nasledovné:

 • po novom nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy vymáhať súdnou cestou ani platne zabezpečiť; toto bude možné iba v prípade, ak dlžník o premlčaní vedel,
 • dobrovoľné splnenie a prípadná modifikácia, či už na základe jednostranného alebo dvojstranného úkonu, bude možná, len ak dlžník o premlčaní vedel,
 • návrh zákona sa nebude vzťahovať na konania začaté do účinnosti zákona.

Novela nadobudla účinnosť dňom 05.12.2018.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Národnou radou SR bola schválená novela vyššie uvedeného zákona, ktorej predmetom je predovšetkým:

 • úprava finančných limitov pre podlimitné zákazky, pri ktorých sa odstraňujú rozdiely finančných limitov pre bežne a nie bežne dostupné tovary a služby,
 • úprava finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou,
 • úprava obsahových náležitosti referencií,
 • rušenie dvojobálkového systém predkladania ponúk, t.j. obálka „kritéria“ a obálka „ostatné“,
 • zavádza sa predloženie jednoduchého čestného vyhlásenia ako predbežnej náhrady dokladov o splnení podmienok účasti a to pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou,
 • úprava podmienok dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa rozšíri výnimka na odkladnú lehotu pri uzatváraní zmlúv,
 • v dôsledku skoršej novely zákona o verejnom obstarávaní platí, že nebude potrebné Úradu pre verejné obstarávanie potrebné predkladať výpisy z registra trestov, postačí len uviesť identifikačné údaje osôb, ktorých sa výpisy majú týkať, nakoľko Úrad pre verejné obstarávanie si tieto výpisy zabezpečí sám.

Vyššie uvedené úpravy nadobudnú účinnosť dňom 01.01.2019.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

DÁVAME DO POZORNOSTI

 Zákonník práce

Národnej rade SR boli na schválenie predložené návrhy novely Zákonníka práce s cieľom:

 • dosiahnuť, aby 24. december bol štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja počas celého dňa,
 • vypustiť možnosť, že dňa 24. decembra môže zamestnávateľ prikázať prácu zamestnancovi do 12.00 hodiny v oblasti obchodu a služieb,
 • zakázať zamestnávateľovi zaviazať svojich zamestnancov mlčanlivosťou o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Národná rada SR schválila zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na vybrané ubytovacie služby.

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook