publikované dňa 11.06.2019

10 najzaujímavejších schválených a plánovaných legislatívnych zmien za mesiac máj 2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zmien viacerých právnych predpisov, ktorých prehľad Vám touto cestou prinášame.

SCHVÁLENÉ PREDPISY

1.     Cestná doprava

 • harmonizácia vnútroštátneho práva s právom EÚ v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru,
 • presnenie ustanovení o dopravnej obslužnosti územia.

Novela nadobúda účinnosť postupne dňom 30.júna 2019.

Bližšie informácie o novele nájdete tu.

 

2.     Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

 • zvýšenie súm základnej náhrady pre osobné cestné motorové vozidlá - z 0,183 eura na 0,193 eura.

Novela nadobudla účinnosť 1.júna 2019.

Bližšie informácie o novele nájdete tu.

 

PRIPRAVUJE SA

3.     Občiansky zákonník

 • zákonný prechod záväzkov dieťaťa do 15 rokov na jeho zákonných zástupcov,
 • možnosť zákonného zástupcu napadnúť pred súdom platnosť záväzku z dôvodu, že dieťa nebolo spôsobilé uzatvoriť zmluvu, z ktorej jej vznikol záväzok,
 • úprava náhrady škody na zdraví spôsobenej protiprávnym konaním - zabezpečenie dorovnania príjmu poškodeného do sumy, ktorú by zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody.

Navrhovaná účinnosť noviel je 1. októbra 2019 a 1. decembra 2019.

Bližšie informácie o navrhovanej novele nájdete tutu.

 

4.     Obchodný register

 • predĺženie lehoty na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra na 10 dní.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. novembra 2019.

Bližšie informácie o novele nájdete tu.

 

5.     Elektronická registračná pokladnica

 • posunutie termínu používania on-line registračnej pokladnice z 1.júla 2019 na 1. januára 2020.

Navrhovaná účinnosť novely je 30. júna 2019.

Bližšie informácie o novele nájdete tu.

 

6.     Ochranné známky

 • možnosť zápisu medzinárodnej ochrannej známky aj v anglickom jazyku (namiesto doteraz preferovaného francúzskeho jazyka).

Navrhovaná účinnosť novely je 1. októbra 2019.

Bližšie informácie o novele nájdete tu.

 

7.     Registrácia odrôd pestovaných rastlín

 • zosúladenie právnej úpravy s právnou úpravou EÚ týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín,
 • registrácia odrôd pestovaných rastlín v Štátnej odrodovej knihe je predpokladom ich zápisu do Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a Spoločného katalógu odrôd druhov zelenín a následne je predpokladom na uvádzanie odrôd pestovaných rastlín na trh.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. septembra 2019.

Bližšie informácie o novele nájdete tu.

 

8.     Zákonník práce

 • zabezpečenie porovnateľných pracovných a mzdových podmienok pre zamestnancov vyslaných zahraničnou agentúrou dočasného zamestnávania k užívateľskému zamestnávateľovi,
 • odlíšenie tzv. „krátkodobého vyslania“ a tzv. „dlhodobého vyslania“,
 • úprava pravidiel počítania doby vyslania vo vzťahu k tzv. reťazeniu vyslaní,
 • úprava informačnej povinnosti užívateľského zamestnávateľa voči dočasnému zamestnávateľovi.

O zmenách, ktorých prehľad sme Vám priniesli v minulom mesiaci, Národná rada SR nebude ďalej rokovať.

Navrhovaná účinnosť novely je 30. júla 2020.

Bližšie informácie o novele nájdete tu.

 

9.     Odpady

 • zriadenie finančnej zábezpeky na zabezpečenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
 • zvýhodnenie výrobcov uvádzajúcich na trh recyklovateľné výrobky,
 • podpora opätovného použitia odpadu, recyklácie a iných činností zhodnocovania,
 • zákaz uvádzať na trh SR niektoré jednorazové plastové výrobky.

Navrhovaná účinnosť novely je postupne dňom 1. júla 2010.

Bližšie informácie o novele nájdete tu.

 

10.   Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

 • rozšírenie výnimky z nelegálneho zamestnávania na tie spoločnosti, ktoré majú jediného spoločníka, bez ohľadu na počet zamestnancov,
 • podľa uvedenej výnimky nelegálnym zamestnávaním nie je, ak prácu vykonáva príbuzný spoločníka v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Navrhovaná účinnosť novely je 1.január 2020.

Celé znenie novely nájdete tu.

 

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook