publikované dňa 08.06.2018

Prehľad legislatívnych
zmien za mesiac
máj 2018

SCHVÁLENÉ PREDPISY

Národná rada SR v mesiaci máj schválila nasledovné právne predpisy.

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy

 • zákon predstavuje prvý krok na znižovanie byrokracie zo strany orgánov verejnej správy pri uplatňovaní tzv. princípu jedenkrát a dosť, pri ktorom právnické a fyzické osoby nebudú povinné štátu dokladovať v listinnej podobe určité skutočnosti
 • zákon oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii týchto osôb so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a výpisy a odpisy z registra trestov

Zákon nadobúda účinnosť postupne od 1. septembra 2018 a 1. januára 2019

Celé znenie zákona nájdete tu

 

NADOBUDLI ÚČINNOSŤ

V mesiac máj nadobudli účinnosť predpisy, o ktorých sme Vás informovali už v predchádzajúcich legislatívnych zmenách:

Novela Zákonníka práce – ktorá zaviedla nové príplatky za prácu v nedeľu a vo sviatok a novelizovala príplatky za prácu nočnú prácu a prácu vo sviatok; novela ďalej zaviedla povinné zverejňovanie základnej zložky mzdy v inzerátoch a tiež možnosť zamestnávateľov vyplatiť zamestnancom 13. a 14. plat

Zákon o ochrane osobných údajov – ktorý zaviedol zmenu spracovania osobných údajov v nadväznosti na európske nariadenie GDPR, ktoré prináša určité novinky pri spracúvaní osobných údajov

 

PRIPRAVUJE SA

Novela zákona o katastri nehnuteľností

Národnej rade SR bola na rokovanie predložená novela zákona o katastri nehnuteľností. Predmetom novely má byť najmä:

 • zníženie správneho poplatku o 50 % v prípade podania návrhu na začatie konania o návrhu na vklad v elektronickej podobe
 • povinnosť účastníkov konania predkladať všetky dôležité listiny pre katastrálne konanie v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii

Účinnosť novely sa navrhuje na 1.septembra 2018

Celé znenie novely nájdete tu

 

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie predstavil zámer tzv. Veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorej cieľom je zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania. Novela napríklad navrhuje:

 • vypustiť dvojobálkový systém predkladania ponúk
 • nahradenie jednotného európskeho dokumentu jednoduchým čestným vyhlásením
 • zrušenie povinnosti predkladať k námietkam prílohy a pod.

Bližšie informácie o novele nájdete tu

 

Obchodný register

Vláda schválila Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra, účelom ktorých je:

 • zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra
 • nastavenie opravy neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri
 • efektívnejšie prepojenie obchodného registra s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami, ktoré sú zdrojom informácií pre obchodný register a právna záväznosť údajov na internete
 • odbremenenie registrových súdov od registračnej agendy presunom jej významnej časti na notárov v postavení externých registrátorov

Bližšie informácie o navrhovaných opatreniach nájdete tu

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook