publikované dňa 19.07.2018

Prehľad legislatívnych
zmien za mesiac
jún 2018

SCHVÁLENÉ PREDPISY

Národnou radou SR boli v mesiaci jún 2018 schválené nasledovné právne predpisy.

 

Novela zákona o katastri nehnuteľností

Predmetom novely je najmä:

 • povinnosť účastníkov konania predkladať všetky dôležité listiny pre katastrálne konanie v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii
 • úprava náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania
 • zefektívnenie elektronizácie katastra nehnuteľností.

Novela nadobudne účinnosť 1.septembra 2018

Bližšie informácie o navrhovaných zmenách nájdete tu

 

Novela zákona o dani z poistenia

 • dôvodom zavedenia dane z poistenia pri neživotnom poistení ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy
 • daň z poistenia budú vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne
 • sadzba dane je 8%

Novela nadobudne účinnosť postupne od 1. októbra 2018 a 1. januára 2019

Bližšie informácie o navrhovaných zmenách nájdete tu

 

Novela zákona o poisťovníctve

Cieľom navrhovaných zmien je:

 • zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov spojených s distribúciou finančných produktov,
 • regulácia odmien finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb,
 • regulácia stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení.

Novela nadobudne účinnosť postupne od 1. novembra 2018 a 1. januára 2020

Bližšie informácie o navrhovaných zmenách nájdete tu

 

Novela zákona o odpadoch

Cieľom návrhu novely zákona o odpadoch je:

 • jednoznačne určiť okruh povinných subjektov, tzn. výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu
 • návrh zákona odstraňuje legislatívny nedostatok zákona o odpadoch, týkajúci sa financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu

Novela nadobudne účinnosť 1. augusta 2018

Bližšie informácie o navrhovaných zmenách nájdete tu

 

DÁVAME DO POZORNOSTI

 • od 1. júla 2018 nadobudla účinnosť Novela daňového poriadku, ktorá zaviedla povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom pre živnostníkov
 • v súčasnosti Finančná správa intenzívne pripravuje projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy pod názvom eKasa. Jeho realizácia by mala zúžiť priestor na daňové podvody. Projekt prinesie podnikateľom zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov. Bližšie informácie nájdete tu

 

PRIPRAVUJE SA

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie predstavil zámer tzv. Veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorej cieľom je zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania. Novela napríklad navrhuje:

 • vypustiť dvojobálkový systém predkladania ponúk
 • nahradenie jednotného európskeho dokumentu jednoduchým čestným vyhlásením
 • zrušenie povinnosti predkladať k námietkam prílohy a pod.

Bližšie informácie o novele nájdete tu

 

Obchodný register

Vláda schválila Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra, účelom ktorých je:

 • zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra
 • nastavenie opravy neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri
 • efektívnejšie prepojenie obchodného registra s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami, ktoré sú zdrojom informácií pre obchodný register a právna záväznosť údajov na internete
 • odbremenenie registrových súdov od registračnej agendy presunom jej významnej časti na notárov v postavení externých registrátorov

Bližšie informácie o navrhovaných opatreniach nájdete tu

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook