publikované dňa 12.02.2019

Prehľad legislatívnych
zmien za mesiac
január 2019

SCHVÁLENÉ PRÁVNE PREDPISY

Národnou radou SR boli v mesiaci január 2019 schválené nasledovné právne predpisy:

Protispoločenská činnosť

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti bol prijatý s cieľom prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, ktorými sú osoby v pracovnoprávnom vzťahu a ich blízke osoby, ak aj tieto sú v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi. Novela napríklad:

 • zriaďuje úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý bude plniť úlohy namiesto terajšieho inšpektorátu práce,
 • rozširuje definíciu závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb, ktorým bola zavedená trestná zodpovednosť právnických osôb,
 • spresňuje alebo dopĺňa niektoré náležitosti vnútorného systému oznamovania protispoločenskej činnosti, ktorý musia mať povinne zavedený zamestnávatelia zamestnávajúci najmenej 50 zamestnancov,
 • v rámci tohto interného systému novela upravuje kritéria odbornosti  zodpovednej osoby a jej postavenie u zamestnávateľa s cieľom zvýšenia jej ochrany, a tým aj jej nezávislosti v rámci štruktúry zamestnávateľa,
 • zakotvuje novú požiadavku, aby zamestnávateľ prijal také technické a organizačné opatrenia, ktoré zodpovedajú najnovším poznatkom pri zohľadnení výšky nákladov na ich vykonanie a možnostiam zamestnávateľa na zabezpečenie preverovania oznámení v súlade so zákonom. Účelom je, aby zamestnávateľ bol schopný v primeranej miere predchádzať protispoločenskej činnosti, včas ju identifikovať, preveriť a minimalizovať prípadné škody.

Zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

Celé znenie nájdete tu.

 

Poľnohospodárska prvovýroba

Návrh zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe upravuje poskytovanie pomoci podnikateľovi v poľnohospodárskej prvovýrobe, pričom:

 • podnikateľom je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorý vyrába poľnohospodárske produkty, formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov,
 • žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva cez platobnú agentúru, ktorá preskúma splnenie podmienok žiadosti,
 • pomoc poskytovaná platobnou agentúrou sa ustanovuje v sume 0,347 eur/l minerálneho oleja, a to najviac na množstvo určené v normatíve spotreby minerálneho oleja,
 • poskytovanie pomoci je odôvodnené endogénnymi faktormi ekonomických výsledkov slovenských poľnohospodárskych podnikov. Podstata týchto endogénnych faktorov spočíva v stave a vo vývoji trhu so vstupmi a výstupmi a v štruktúre poľnohospodárskych subjektov. Na slovenskom trhu sú v porovnaní s inými štátmi Európskej únie vyššie ceny vstupov a realizačné ceny výstupov, tak v zásade neumožňujú investičnú reprodukciu. Slovenskí farmári kupujú drahšie palivá, energie, ale aj hnojivá a taktiež majú vyššie náklady na pracovnú silu v porovnaní so susednými štátmi.

Zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Celé znenie nájdete tu.

 

Štátny fond rozvoja bývania

Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania rozširuje súčasné možnosti financovania bývanie prostredníctvom získania podpory z fondu o nasledovné možnosti:

 • kúpou bytu v rodinnom dome,
 • stavebnými úpravami bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome,

za splnenia ďalších podmienok uvedených v zákone, pričom novela predstavuje výraznejšiu podporu najmä pre mladé začínajúce rodiny. Ďalším cieľom novely je podpora obnovy bytového fondu na celom Slovensku. Najmä v obciach na vidieku existuje veľký počet starších rodinných domov, z ktorých mnohé sú už dnes neobývané.

Novela nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Celé znenie nájdete tu.

 

Hazardné hry

Národnou radou SR bol opätovne schválený nový zákon o hazardných hrách, ktorý bol Národnej rade SR vrátený na prerokovanie. Zákon nahrádza doterajšiu právnu úpravu hazardných hier.

 • cieľom novely zákona je predovšetkým komplexná regulácia hazardných hier, ktorá by výraznejšou mierou v porovnaní s doterajšou úpravou zohľadnila najmä technologický vývoj (online hry) a poznatky regulačných orgánov iných európskych krajín pri súčasnom posilnení ochrany hráčov pred možnými škodlivými účinkami, ktoré s poskytovaním služieb v tomto odvetví súvisia. Predkladaná právna úprava zároveň významnou mierou posilňuje kompetenciu obcí v rozhodovaní o umiestnení hazardu na jej území,
 • s prihliadnutím na technologický vývoj a nárast online hier tak zákon napríklad upravuje podmienky vydania licencií pre online hry,
 • zákon nanovo vymedzuje druhy hazardných hier vrátane vytvorenia novej štruktúry a hierarchie licencií,
 • zákon nanovo upravuje systém dozoru nad hazardnými hrami prostredníctvom Úradu na reguláciu hazardných hier,
 • v neposlednom rade zákon upravuje výšku správnych poplatkov v oblasti hazardných hier z dôvodu zmeny štruktúry licencií.

Zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júna 2019.

Celé znenie nájdete tu.

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook