publikované dňa 06.03.2019

Prehľad legislatívnych
zmien za mesiac
február 2019

PRIPRAVUJE SA

Znižovanie byrokratickej záťaže

V legislatívnom procese sa nachádza novela zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii)

 • cieľom predkladaného návrhu je pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a zároveň rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe,
 • orgány verejnej moci po novom napríklad nebudú vyžadovať nasledovné potvrdenia: potvrdenie o daňových nedoplatkoch, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. júl 2019.

Celé znenie novely nájdete tu.

 

Ochrana zdravia zamestnancov

V legislatívnom procese sa nachádza návrh zmeny nariadenia vlády upravujúceho otázky ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.

 • návrh nariadenia vychádza z európskej úpravy, ktorou sa sprísňujú maximálne hodnoty vystavenia vybraným karcinogénnym a mutagénnym faktorov pri práci a rozširuje sa zoznam karcinogénov a mutagénov, u ktorých sú tieto hodnoty stanovené. Jedným z najdôležitejších opatrení na ochranu zdravia je, že expozícii karcinogénom a mutagénom sa má zabrániť ich nahradením menej škodlivými chemickými faktormi; ak sa to nedá dosiahnuť, výroba a používanie karcinogénov a mutagénov sa má realizovať v uzavretom systéme. Ak ani to nie je technicky možné, zamestnávateľ je povinný znížiť expozíciu zamestnancov na najnižšiu technicky dosiahnuteľnú úroveň,
 • na základe návrhu nariadenia by v právnej úprave mali byť doplnené nové technické smerné hodnoty, resp. revidované súčasné technické smerné hodnoty pre niektoré karcinogény a mutagény.

Navrhovaná účinnosť nariadenia je 1. máj 2019.

Celé znenie novely nájdete tu.

 

Poštové služby

V legislatívnom procese sa nachádza návrh novely zákona o poštových službách.

 • cieľom novely je zosúladenie slovenskej právnej úpravy s európskou legislatívou v súvislosti s povinnosťami tých poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ak poskytujú služby aspoň v jednej etape poštového dodávacieho reťazca, t. j. služby vybrania, triedenia a distribúcie. Samotná preprava, ktorá sa nevykonáva spoločne s jedným z týchto krokov nepatrí do rozsahu služieb dodávania balíkov,
 • balíkom je v zmysle navrhovanej úpravy poštová zásielka iná než zásielka s korešpondenciou, ktorej hmotnosť nepresahuje 31,5 kg. Zároveň sa predpokladá, že poštové zásielky obsahujú iný tovar ako korešpondenciu ak sú hrubšie ako 20 mm,
 • novela zároveň spresňuje výkon dohľadu nad uvedenými službami

Navrhovaná účinnosť novely je 23. november 2019.

Celé znenie novely nájdete tu.

 

Odpady

V legislatívnom procese sa nachádza novela zákona o odpadoch.

 • cieľom navrhovaného právneho predpisu je znížiť množstvo zbytočného plastového odpadu produkovaného organizáciami štátnej správy a prispieť tak k napĺňaniu dlhodobých cieľov efektívneho odpadového hospodárstva,
 • novela v navrhovanej podobe nateraz nezavádza osobitné povinnosti pre podnikateľské subjekty.

Navrhovaná účinnosť novely je 1. august 2019.

Celé znenie novely nájdete tu.

 

NADOBUDLI ÚČINNOSŤ

Protispoločenská činnosť

Dňa 1. marca nadobudol účinnosť zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý okrem iného:

 • rozširuje definíciu závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb, ktorým bola zavedená trestná zodpovednosť právnických osôb,
 • spresňuje alebo dopĺňa niektoré náležitosti vnútorného systému oznamovania protispoločenskej činnosti, ktorý musia mať povinne zavedený zamestnávatelia zamestnávajúci najmenej 50 zamestnancov,
 • v rámci tohto interného systému novela upravuje kritéria odbornosti  zodpovednej osoby a jej postavenie u zamestnávateľa s cieľom zvýšenia jej ochrany, a tým aj jej nezávislosti v rámci štruktúry zamestnávateľa.,
 • zakotvuje novú požiadavku, aby zamestnávateľ prijal také technické a organizačné opatrenia, ktoré zodpovedajú najnovším poznatkom pri zohľadnení výšky nákladov na ich vykonanie a možnostiam zamestnávateľa na zabezpečenie preverovania oznámení v súlade so zákonom. Účelom je, aby zamestnávateľ bol schopný v primeranej miere predchádzať protispoločenskej činnosti, včas ju identifikovať, preveriť a minimalizovať prípadné škody.

Celé znenie zákona nájdete tu.

 

Hazardné hry

Dňa 1. marca 2019 nadobudol účinnosť (s výnimkou niektorých ustanovení) zákon o hazardných hrách.

 • cieľom novely zákona je predovšetkým komplexná regulácia hazardných hier, ktorá by výraznejšou mierou v porovnaní s doterajšou úpravou zohľadnila najmä technologický vývoj (online hry) a poznatky regulačných orgánov iných európskych krajín pri súčasnom posilnení ochrany hráčov pred možnými škodlivými účinkami, ktoré s poskytovaním služieb v tomto  odvetví súvisia. Predkladaná právna úprava zároveň významnou mierou posilňuje kompetenciu obcí v rozhodovaní o umiestnení hazardu na jej území,
 • s prihliadnutím na technologický vývoj a nárast online hier tak zákon napríklad upravuje podmienky vydania licencií pre online hry,
 • zákon nanovo vymedzuje druhy hazardných hier vrátane vytvorenia novej štruktúry a hierarchie licencií,
 • zákon nanovo upravuje systém dozoru nad hazardnými hrami prostredníctvom Úradu na reguláciu hazardných hier,
 • v neposlednom rade zákon upravuje výšku správnych poplatkov v oblasti hazardných hier z dôvodu zmeny štruktúry licencií.

Celé znenie zákona nájdete tu.

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook