publikované dňa 11.10.2018

Prehľad legislatívnych
zmien za mesiac
august a september 2018

DÁVAME DO POZORNOSTI

Novela katastrálneho zákona

Dňa 01.10. 2018 nadobudla účinnosť novela zákona o katastri nehnuteľností, ktorej hlavným cieľom je zefektívnenie elektronizácie katastra nehnuteľností a tým spojené zjednodušené získavanie informácií z katastra nehnuteľností. Novela najmä:

 • upravuje niektoré lehoty v katastrálnom konaní (napr. výmaz záložného práva do 5 dní)
 • rozširuje okruh príloh návrhu na vklad
 • nanovo definuje rozostavané stavby, byty a nebytové priestory
 • definuje, že stavbu je možné do katastra nehnuteľností zapísať vtedy, ak má obvodové múry a strechu
 • zavádza evidenciu cien nehnuteľností
 • ruší povinnosť predkladať do konania geometrický plán

Bližšie informácie k predmetnej novele nájdete tu

 

PRIPRAVUJE SA

Zákonník práce

Národnej rade SR boli predložené novely Zákonníka práce, ktorých cieľom je:

 • zákaz maloobchodného predaja tovaru okrem výnimiek stanovených zákonom v nedeľu
 • zakotviť povinnosť zamestnávateľa poskytnúť na žiadosť zamestnancova, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 12 mesiacov, a ktorý má dohodnutý pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, príspevok na rekreáciu vo výške 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur ročne
 • oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky za pobyt spojený s ubytovaním a stravovaním, tráveným na území SR, pričom takýmito výdavkami sú aj výdavky na manžela a deti; tieto výdavky musí zamestnanec zamestnávateľovi preukázať do 30 od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov,

Bližšie informácie nájdete tu a tiež tu

 

Elektronická pokladnica

Národnej rade SR bola predložená novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici. Cieľ novely je eliminovať krátenie prijatých tržieb a zefektívnenie kontroly zo strany Finančnej správy. Zároveň, používanie e-kasy má pre podnikateľov znamenať zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardveru, zníženie nákladov pri prevádzke, kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie podávania kontrolného výkazu na účely DPH, dostupnosť dát počas archivácie. Novela upravuje nasledovné:

 • povinnosť podnikateľov na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém e-kasa

Bližšie informácie nájdete tu

 

Novela Občianskeho zákonníka

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila novelu Občianskeho zákonníka. Cieľom predkladaného návrhu novely je zvýšená ochrana spotrebiteľa, nakoľko novela má zaviesť osobitnú úpravu uplatňovania premlčaných nárokov zo spotrebiteľských zmlúv. O čo pôjde:

 • premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nebude možné vymáhať ani platne zabezpečiť
 • uvedené bude platiť obojstranne, čo znamená, že ani spotrebiteľ sa nebude môcť domáhať svojho premlčaného nároku (napr. nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia voči predávajúcemu)

Bližšie informácie nájdete tu

 

Novela zákona o odpadoch

Vláda SR na svojom rokovaní schválila ďalšiu rozsiahlu novelu zákona o odpadoch ktorá zavádza nasledovné:

 • prevádzkovateľ skládky odpadov bude musieť finančné prostriedky, ktoré budú tvoriť účelovú finančnú rezervu, odvádzať na osobitný účet v Štátnej pokladnici
 • v prípade, ak prevádzkovateľ skládky odpadov nebude tvoriť účelovú finančnú rezervu, môže mu byť obmedzená alebo pozastavená činnosť
 • zrušenie povinnosti pre podnikateľov vyžiadať si od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v prípade jednoduchých a drobných stavieb, napr. prízemné stavby do 300 m2, oporné múry, prípojky stavieb a pozemkov, stavby na individuálnu rekreáciu atď.

Bližšie informácie nájdete tu

 

Opatrenia na zjednodušenie zamestnávania cudzincov

Nedostatok pracovných síl na Slovensku majú vyriešiť nové opatrenia a zmeny riadeného dovozu pracovnej sily. Čo sa má dosiahnuť:

 • skrátenie niektorých procesov pri zamestnávaní cudzincov
 • cudzinci sa nebudú môcť uprednostniť na úkor slovenských zamestnancov
 • cudzinci by mali na Slovensku pracovať za rovnakých podmienok, za akých pracujú občania Slovenska
 • zoznam nedostatkových profesií bude aktualizovaný nielen raz za rok, ale každý kvartál

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook