publikované dňa 18.05.2018

Prehľad legislatívnych
zmien za mesiac
apríl 2018

NADOBUDLI ÚČINNOSŤ

V mesiac apríl neboli Národnou radou schválené nové právne predpisy, avšak dávame Vám do pozornosti výber právnych predpisov, ktoré v mesiaci apríl nadobudli účinnosť:

Exekučný poriadok – novela vylučuje možnosť viesť exekúciu na majetkovú účasť obcí v právnických osobách, ktoré zabezpečujú zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s komunálnym odpadom, výrobu tepla a rozvod tepla

Zákon o službách zamestnanosti – novela upravuje poskytovanie príspevku na vytvorené nové pracovné miesta zo strany Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny tým zamestnávateľom, ktorí splnia podmienky na jeho poskytnutie

Živnostenský zákon – novela reaguje na novú právnu úpravu sociálnych podnikov

 

DÁVAME DO POZORNOSTI

Vo viacerých legislatívnych zmenách sme Vás opakovane informovali o viacerých novinkách, účinných v roku 2018, medzi ktoré patria najmä:

 • zmena spracovania osobných údajov v nadväznosti na európske nariadenie GDPR, ktoré prináša určité novinky pri spracúvaní osobných údajov. V súčasnosti stále platí prechodné obdobie, v rámci ktorého by všetci tí, ktorí spracúvajú osobné údaje, mali svoje interné procesy zosúladiť s GDPR. Nová právna úprava nadobúda účinnosť 25.5. 2018
 • ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, v zmysle ktorej musí mať každá povinná osoba prijatý a aktualizovaný Program vlastnej činnosti; v rámci procesov, ktoré sú súčasťou ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti tak patrí napríklad overovanie konečného užívateľa výhod zákazníka. Nová právna úprava nadobudla účinnosť 15.5.2018

 

PRIPRAVUJE SA

Novela zákona o katastri nehnuteľností

Národnej rade SR bola na rokovanie predložená novela zákona o katastri nehnuteľností. Predmetom novely má byť najmä:

 • zníženie správneho poplatku o 50 % v prípade podania návrhu na začatie konania o návrhu na vklad v elektronickej podobe
 • povinnosť účastníkov konania predkladať všetky dôležité listiny pre katastrálne konanie v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii

Účinnosť novely sa navrhuje na 1.septembra 2018

Celé znenie novely nájdete tu

 

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie predstavil zámer tzv. Veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorej cieľom je zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania. Novela napríklad navrhuje:

 • vypustiť dvojobálkový systém predkladania ponúk
 • nahradenie jednotného európskeho dokumentu jednoduchým čestným vyhlásením
 • zrušenie povinnosti predkladať k námietkam prílohy a pod.

Bližšie informácie o novele nájdete tu

 

Obchodný register

Vláda schválila Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra, účelom ktorých je:

 • zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra
 • nastavenie opravy neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri
 • efektívnejšie prepojenie obchodného registra s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami, ktoré sú zdrojom informácií pre obchodný register a právna záväznosť údajov na internete
 • odbremenenie registrových súdov od registračnej agendy presunom jej významnej časti na notárov v postavení externých registrátorov

Bližšie informácie o navrhovaných opatreniach nájdete tu

 

Ak máte akúkoľvek otázku neváhajte nás kontaktovať

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Náš facebook